www.nordenlangeskov.dk

 

 
Aktiviteter
 
Set & Sket.
 
Langeskovafd.

 

Venskabsbyer

 

Landsforeningen
 
Diverse

 

 

 

 

 

Til Forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Forsiden

 

Foreningen NORDEN Langeskov
Referat fra generalforsamlingen 2018
         Mandag den 19. februar kl. 19.00 i HTC.     /ib

 

     1.

Valg af dirigent

Henning Mortensen valgt. Henning konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen indvendinger mod dagsordenen.

 

2.

Formandens beretning

Grete fremlagde formandsberetningen. Beretningen blev godkendt med applaus. 

3.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Otto fremlagde regnskabet.

Regnskabet godkendt med applaus.

4.

Forslag fra lokalbestyrelsen

Ingen

5.

Eventuelle forslag fremsendt af lokalafdelingens medlemmer

Ingen

6.

Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

Grete Østergaard    modtager genvalg

Otto Madsen           modtager genvalg

Ingrid Bjerregaard   modtager genvalg

John Christensen    modtager genvalg

 

Alle genvalgt med applaus.

7.

Valg af 2 suppleanter

Gunnar Holm           modtager genvalg

Lillian Jørgensen     modtager genvalg

 

Begge genvalgt med applaus.

8.

Valg af 2 revisorer

Jette Nielsen            modtager genvalg

Leif Thorenfeldt        modtager genvalg

 

Begge genvalgt med applaus.

9.

Eventuelt

Jens Tolstrup rettede en tak til bestyrelsen for deres arbejde.

Grete orienterede om, at vi arbejder på en tur til Lapland i august/september 2019 med Hanne Gundersen som rejseleder og Gislev Rejser som teknisk arrangør.

Fra et medlem var der forslag om en tur til Grønland. Grete svarede, at det nok ikke var aktuelt for vores forening, da rejser til Grønland er meget dyre.

 

 Generalforsamlingen med ca.100 deltagere indledtes med: ” I sne står urt og busk i skjul.”

  Efter en kort (ca. 30. min.) og vel gennemført generalforsamling var der et interessant foredrag      af  en meget vidende MF Henrik Dam Kristensen om arbejdet i Nordisk Råd, som han har været præsident for.

Herefter fortalte 4 medlemmer af Team Human Tech fra Lego-gruppen på Langeskov Skole afd. Bakken om deres projekt, som de vandt fynsmesterskabet med, og derfor havde de været i Oslo for at deltage i den skandinaviske finale.

Foreningen har ydet dem økonomisk støtte til Oslo-turen.

Aftenen blev afsluttet med at synge ” Når vinteren rinder i grøft og i grav.”

    Tilbage til:  Set & Sket.